Bokningsvillkor

Bokning

Du måste vara minst 18 år fyllda för att boka/ingå i avtal med INFOREST.

För avtal gällande cykelhyra se: https://www.inforest.se/bokningsvillkor-cykel/

Betalning

Det är kostnadsfritt att göra en preliminär bokning i 7 dagar via www.inforest.se. Efter 7 dagar kommer bokningen bekräftas genom att ert kort debiteras.

Om ankomst är närmare än 14 dagar från tidpunkten för bokning anses den bekräftad vid bokningstillfället och kortet debiteras inom 1-2 bankdagar.

Vill du betala på annat sätt än med kort? Maila oss på [email protected] eller ring 076-778 79 33.

Avbokningsvillkor

Avboka kan du göra kostnadsfritt upp till 7 dagar från bokningstillfället genom att ringa eller maila till oss. Observera, är ankomst närmare än 14 dagar från bokningstillfället ses bokningen som bekräftad direkt och kan ej avbokas.

Avbokning på bokning via www.inforest.se

Bokningen är bekräftad när betalning kommit Inforest tillhanda. Behöver ni av någon anledning avboka gäller följande villkor:

– 75% återbetalning för bokningar med ankomstdatum mer är 60 dagar framåt i tid.

– 50% återbetalning för bokningar med ankomstdatum inom 15 – 59 dagar framåt i tid.

– Ingen återbetalning på bokningar med ankomstdatum inom 14 dagar.

Avbokning vid akut sjukdom eller oförutsedda händelser. Se våra nästa stycke.

Ändra i bokningen, ombokning  eller avbokning vid akut sjukdom/oförutsedda händelser

Om du vill göra ändringar i din bokning, kan du göra det genom att ringa oss på telefon 076-7787933 eller skicka e-post till [email protected]

Avbokning vid akut sjukdom/oförutsedda händelser

Under oförutsedda händelser går det att avboka vistelsen hos INFOREST utanför gällande avbokningsregler. Det innebär att om du uppfyller och följer villkoren, kan du få tillbaka upp till 75% av totalbeloppet. Med oförutsedda händelser åsyftas:

 • Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, din medresenär, maka/make, sambo, dina eller din respektives föräldrar, barn eller syskon.
 • Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, vilket innebär att det inte är rimligt att begära att du ska genomföra din resa. 
 • Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Av läkarintyg ska diagnos, datum för första läkarbesök samt orsak till att läkaren avråder från resa framgå. Kontakt med intygsgivaren ska ha skett före det att resan skulle ha påbörjats.

För att du ska få tillbaka dina pengar måste orsaken till din avbokning allmänt sett vara oförutsedd, oväntad och av sådan art att du inte rimligen kan genomföra resan. Det innebär exempelvis att om du saknar för resan nödvändiga resehandlingar som t.ex. pass, visum eller liknande, godtar vi inte detta som giltigt skäl till avbokning.

Övrig information

Vänligen observera att det i INFORESTs priser inte ingår lämpliga kläder och vi ber därför gästerna att ta med passande kläder för vistelse i skog och mark. INFOREST är inte ersättningsskyldig om dina privata kläder tar skada under din vistelse hos oss.

INFORESTs produkt är inte handikappsanpassad.

Gästens skyldigheter

 • Att bevaka din e-post och vara tillgänglig på det telefonnummer du angett vid bokningen.
 • Kontrollera bokningsbekräftelsen så snart du fått den. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.
 • Att följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för hotellrummet och bastun.
 • Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös.
 • Om klagomål ang. störande uppträdande inkommer till INFOREST har vi rätt att omedelbart avhysa gästen från boendet/området om rättelse inte sker omedelbart efter tillsägelse. I det fallet sker ingen återbetalning för resterande vistelsetid.
 • Om du har något klagomål ska du kontakta oss direkt via telefon 076-7787933 så att eventuella oklarheter kan lösas under din vistelse.
 • Om du planerar att resa hit med rullstol, ber vi dig kontakta oss på [email protected] eller ringa oss på +46 – 76 778 79 33 innan ni bokar.
 • Att aldrig publicera eller sprida fotografier av INFOREST för kommersiella syften utan ett skriftligt godkännande från INFOREST och konstnären/konstnärerna. Och alltid uppge konstnären/konstnärernas namn i anslutning till bilder som du väljer att publicera i t.ex. din privata blogg, portfolio, och/eller andra icke-kommersiella mediesammanhang.

Reklamation/tvister

Fel som uppstår under vistelsen skall rapporteras omedelbart. Detta görs i första hand till INFOREST. Om du underlåtit att söka rättelse under din vistelse och därmed inte gett INFOREST möjlighet att rätta till eventuella brister, kan du inte i efterhand kräva ersättning. Om du ändå inte är nöjd med kompensationen/ersättningen skall detta skriftligen framföras INFOREST snarast möjligt och senast 14 dagar efter hemkomst. Kommer vi inte överens, kan du vända dig till Konsumentvägledningen i din kommun eller Allmänna

Reklamationsnämnden (ARN). Kontaktuppgifter hittar du på www.konsumentverket.se och www.arn.se.

GDPR

Genom att boka samtycker du till att personuppgifter får behandlas av INFOREST. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration. INFOREST vidtar alla nödvändiga åtgärder som är rimliga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och enligt god sed.

Force Majeure

Force Majeure betyder ovanliga, oförutsebara och oundvikliga händelser utanför INFORESTs kontroll, som utgör ett hinder för att resan inte kan genomföras. Händelser som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Inklusive men inte begränsat till krig, krigshot, upplopp, civil olydnad eller strejk, myndighetsåtgärd, terroristhandling, natur- eller industrikatastrof, brand, svåra väderleksförhållanden, vattennivån i floder eller översvämningar, stängning av flygplatser och kan även inkludera arbetskonflikt som rör tredje part, tekniska problem eller underhållsproblem eller oförutsedda operativa beslut från flygbolag som ändringar i tidtabellen eller avbrott i IT-infrastrukturen (inklusive men inte begränsat till vår hemsida). Under dessa förhållanden är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

Allmän information

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tider, priser, betalnings- och rabattvillkor som beslutas under prisernas giltighetstid. Priser för kommande säsonger är alltid preliminära.

Observera att vid grupp- och specialbeställningar gäller särskilda bokningsvillkor. För mer information, vänligen kontakta INFOREST

INFOREST

Sjögatan 7, 544 34 Hjo, Sweden Ph: +46 76 – 778 79 33

[email protected]

www.inforest.se

Org. nummer: 559227-8369 Inforest AB

Terms and conditions

Reservation

You must be at least 18 years of age to book / enter into an agreement with INFOREST.

For terms regarding rental bikes, see: https://www.inforest.se/bokningsvillkor-cykel/ 

Payment

It is free to make a preliminary booking for 7 days via www.inforest.se. After 7 days the booking will be confirmed by debiting your card.

If the arrival is closer than 14 days in advance, it is considered confirmed at the time of booking and the card is debited within 1-2 business days.

Do you want to pay differently than by card? Email us at [email protected] or call 076-778 79 33.

Cancellation Terms

You can cancel for free up to 7 days from the time of booking by calling or emailing us. However, if arrival is closer than 14 days in advance the reservation is considered confirmed and can not be cancelled.

Cancellation on booking via www.inforest.se

The booking is confirmed when payment has been received by Inforest. If you need to cancel for any reason, the following conditions apply:

– 75% refund for bookings with arrival date more is 60 days ahead in time.

– 50% refund for bookings with arrival date within 15 – 59 days ahead of time.

– No refund on bookings with arrival date within 14 days.

Cancellation in case of acute illness or unforeseen events. See our next paragraph.

Change a booking, rebooking or cancellation in case of acute illness / unforeseen events

If you want to make changes to your booking, you can do so by calling us at +46 76-7787933 or email [email protected]

Cancellation in case of acute illness / unforeseen events

In the event of unforeseen events, you can cancel your stay with INFOREST outside the applicable cancellation policy. This means that if you meet and follow the conditions, you can get back up to 75% of the total amount. By unforeseen events are meant:

• Death, illness or accident of a serious nature affecting yourself, your fellow traveler, spouse, partner, your or your respective parents, children or siblings.

• There is some other serious incident outside your control, eg. extensive fire or flooding in your home, which means that it is not reasonable to request that you complete your trip.

• You must be able to prove your obstacle with a certificate from a doctor, authority or insurance company. A medical certificate must indicate the diagnosis, the date of the first doctor’s visit and the reason why the doctor advises against travel. Contact with the certificate giver must have taken place before the journey should have begun.

In order for you to get your money back, the reason for your cancellation must generally be unforeseen, unexpected and of such a nature that you cannot reasonably make the trip. This means, for example, that if you lack the necessary travel documents such as passports, visas or similar, we do not accept this as valid reason for cancellation.

Other information

Please note that INFOREST’s prices do not include suitable clothing and we therefore ask guests to bring suitable clothing for stay in forest and land. INFOREST is not liable for damages if your private clothing is damaged during your stay with us.

INFOREST’s product is not handicapped accessible.

Obligations of the guests

• To monitor your e-mail and be available on the telephone number you provided at the time of booking.

• Check the booking confirmation as soon as you receive it. Any errors must be addressed immediately.

• Follow the rules, instructions and regulations that apply to the hotel room and sauna.

• You are responsible for all damage caused to the property and its fixtures by neglecting you or anyone else in your company.

• About complaints. if disturbing behavior is received at INFOREST, we have the right to immediately evict the guest from the accommodation / area if correction does not occur immediately after notice. In that case, there is no refund for the remaining length of stay.

• If you have any complaint, please contact us directly by phone 076-7787933 so that any uncertainties can be resolved during your stay.

• If you plan to travel here by wheelchair, please contact us at [email protected] or call us on +46 – 76 778 79 33 before booking.

• Never publish or distribute photographs of INFOREST for commercial purposes without the written consent of INFOREST and the artist (s). And always state the name of the artist (s) in connection with pictures that you choose to publish in eg. your private blog, portfolio, and / or other non-commercial media context.

Complaints / disputes

Problems that occur during the stay must be reported immediately. This is primarily done to INFOREST. If you have failed to seek redress during your stay and thus have not given INFOREST the opportunity to correct any deficiencies, you cannot claim afterwards compensation. If you are still not satisfied with the compensation / compensation, this must be provided in writing to INFOREST as soon as possible and no later than 14 days after returning home. If we do not agree, you can contact the Consumer Guidance in your municipality or General

The Complaints Board (ARN). Contact information can be found at www.konsumentverket.se and www.arn.se.

GDPR

By booking you agree that personal data may be processed by INFOREST. The purpose of this is to enable customary guest administration. INFOREST takes all necessary steps that are reasonable to ensure that your information is processed securely and in accordance with good practice.

Force majeure

Force Majeure means unusual, unpredictable and unavoidable events beyond INFOREST’s control, which constitute an obstacle to the voyage not being completed. Events which the organizer could not reasonably be expected to have taken into account when the agreement was concluded and the consequences of which he could not reasonably have avoided or overcome. Including but not limited to war, war threats, riots, civil disobedience or strike, government action, terrorist act, natural or industrial disaster, fire, severe weather conditions, flood or flood level, airport closures and may also include labor dispute involving third party problems or maintenance problems or unforeseen operational decisions by airlines such as changes to the timetable or interruptions in the IT infrastructure (including but not limited to our website). Under these conditions, the organizer is free from liability or other penalties.

General information

We reserve the right for any changes in times, prices, payment and discount terms that are decided during the period of validity of the prices. Prices for upcoming seasons are always preliminary.

Please note that for group and special bookings, special booking conditions apply. For more information, please contact INFOREST

INFOREST

Sjögatan 7, 544 34 Hjo, Sweden Ph: +46 76 – 778 79 33

[email protected]

www.inforest.se

Org. number: 559227-8369 Inforest AB